એન્ગ વિ એનઝેડ આઈસીસી વર્લ્ડ કપ 2019 ફાઇનલ: તેની પ્રથમ વર્લ્ડ કપ રાંચી સ્મૃતિમાં તીરંદાજી

એન્ગ વિ એનઝેડ આઈસીસી વર્લ્ડ કપ 2019 ફાઇનલ: કુશાલ વર્લ્ડ કપ 2019 માં સક્ષમ છે, તેની ક્ષમતાથી સક્ષમ છે. આર્ચર તેની પ્રથમ વર્લ્ડ કપમાં રમ્યો હતો. ન્યુ ઝિલેન્ડથી વિપરીત…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *