મધર્સ ડે: કોરોનેસિયામાં મધર્સ ડે પર બદામ વધુ સારી ભેટ હોઈ શકે છે

મધર્સ ડે: ‘કોરોનાવાયરસ’ સ્પ્લિટ -19 મધર્સ ડે પર મધર્સ ડેની વિશ્વવ્યાપી પરિસ્થિતિ વચ્ચે, જે માદાઓ તેમના બદામ, બદામ અને વાનગીઓ માટે બનાવેલા ભેટો ખરીદતી હોય છે તેની દુર્ભાગ્યને ધ્યાનમાં રાખીને …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *