લોકો કુટુંબ કરતાં મિત્રો સાથે ખુશ હોય છે, સંશોધનકારોએ જીવનસાથી સાથે કેવી રીતે સારું અનુભવવા તેવું જણાવ્યું હતું

લોકો તેમના કુટુંબ કરતાં મિત્રો સાથે સમય ગાળવામાં આનંદ અનુભવે છે કારણ કે તેઓ આનંદથી ભરેલી સિદ્ધિઓ વિશે તેમના મિત્રો સાથે વધુ કરવાનું પસંદ કરે છે. તાજેતરના સંશોધન આનો ખુલાસો કરે છે…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *