‘રાધે’થી આ નવી કૃતિ સીલ ખાન જીતશે, નવી શૈલી!

એઇડના કિસ્સામાં, સૌથી ખતરનાક મોબાઇલ ફોન ‘રવા: યોર સ્ટાન્ડર્ડ’ ભાઈએ અગાઉ વિસ્ફોટ કર્યો હતો. પહેલા દિવસે 2.૨ માઇલ (lakh૨ લાખ) લોકોએ ‘રાધે’ અને એક જોયું …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *