ઉનાળામાં શરીરને ઠંડક આપવા સાથે, તે આરોગ્યની કાળજી લે છે, મગફળીના કાકડી રાયતા, નોંધો રેસીપી

રાયતા ઉનાળાના આહાર સાથે પીરસવામાં આવે છે, તે ખોરાકનો સ્વાદ વધારે છે અને શરીરને ઠંડક પણ આપે છે. આવા એક પોષક તત્વોથી ભરપૂર રાયતાને મગફળીની કાકડી રાયતા કહેવામાં આવે છે. આ રાયતાને, તમે….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *