ટેસ્ટી રેસીપી. પ્રયાસ કરવા માટે, સાંજનો કબાબ અજમાવો, ટેસ્ટી રેસીપીની નોંધ લો. 4

ઈદની સાંજનો સ્વાદ માણવા માટે ચિકન શમી કબાબનો પ્રયાસ કરો. સ્ટાફ તૈનાત કરવા માટે સ્ટાફ તૈનાત છે. ઉત્તર ભારતમાં તમારી પસંદની કબાબનો રોગ ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *