એવું અનુમાન કરવામાં આવી રહ્યું છે કે ચેપ મટાડી શકાય છે,

ચેપ લાગ્યો હોય ત્યારે સ્થિતિ સુધારવા માટે ફેરફાર. આવા માંદા લોકોમાં વર્તનના તબક્કે, વ્યક્તિની પરિસ્થિતિ અને ખતરનાક જેવા….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *