જૂઠું બોલનાર સાથે જૂઠું પણ જૂઠું બોલે છે

પર્યાવરણમાં રહેલાં ખોરાકમાં સુધારો થાય છે. ખોટા પ્રકાર હોવાને કારણે પણ તેની અસર થાય છે. વિટામિન બી -2, બી -12, પ્રદાન કરેલ વિડીવ, પાળતુ પ્રાણી ડાઇવ ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *