મન અને મન પર COVID-19 ની નિષ્ણાત પિચ? વાસ્તવિકતા વિશે જાણો

જેમ તેઓ રોગો જેવા રોગ હતા, તે જ રીતે તેઓ રોગવિજ્ .ાની હતા, તેથી તેઓ પણ રોગમાં હતા. ત્વચા પર કોવિડ -19 નો સંપર્ક.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *