હાકેક: તે સગર્ભા સ્ત્રીઓ માટે ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે.

તંત્ર શાસ્ત્ર હેઠળ અનેક પ્રકારના પથ્થરોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, એવું માનવામાં આવે છે કે આની મદદથી કામ ટૂંક સમયમાં પૂર્ણ થઈ ગયું છે. આવા જ એક પથ્થરનો ઉપયોગ તંત્ર શાસ્ત્રમાં થાય છે….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *