અડધી વયના લોકો જીવન વિશે સૌથી વધુ સકારાત્મક હોય છે, વિકાસકર્તામાં દેખાય છે

એવું માનવામાં આવે છે કે અપૂર્ણ યુગમાં, લોકોનું વર્તન રફ અને ચીડિયા બને છે. પરંતુ, અપૂર્ણ ઉંમરના લોકો મૂળભૂત રીતે અન્ય વયના લોકો કરતા વધુ હકારાત્મક હોય છે. તાજેતરના સંશોધન મુજબ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *