આ 5 ટીપ્સ ઘરેલું ડોસાને અદ્ભુત બનાવશે

ડોસા સોલ્યુશન તૈયાર કર્યા પછી તેને આઠ કલાક માટે છોડી દેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. જો તમે આટલી રાહ જોવી શકતા નથી, તો સખત મારપીટ તૈયાર કર્યા પછી, થોડું દહીં ઉમેરી દોસા બનાવો. ડોસા પાસે એક અલગ છે …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *