બહેનને ખુશ અને સકારાત્મક રહેવામાં મદદ કરે છે

તે સાચું છે કે કેટલીક વખત ભાઈ-બહેનોમાં ખૂબ ઝઘડો થાય છે, પરંતુ જો તમારી બહેન હોય, તો તમારે તેના માટે આભારી હોવું જોઈએ. એક નવા સંશોધન મુજબ, બહેન સાથે મોટા થતાં લોકોની તુલના એ લોકો સાથે થાય છે …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *