નિયંત્રક ‘ગોલ્ડ ડિગર’ નિયંત્રિત કરશે, તમે ફોન્ટ એલાર્મ કરશો.

સોશિયલ મીડિયા પર એક ટેબ્લોઇડ પ્રદર્શન થઈ રહ્યું છે, તે ‘ગોલ્ડ ડિગર’ જેવી રીતે કામ કરે છે – ‘ગોલ્ડ ડિગર’ ચિલિંગ આપી રહ્યું છે …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *