ઠીક કરવાની રીતને બદલવાની રીત

ખામી માટેનું કારણ એકસરખું હોવું જોઈએ. બગાડવાની રીત સારી છે, તેથી આ રસોઈ પદ્ધતિ પણ સુપાચ્ય છે. દવા, દવા, દવા: – 4 મજીદ, કોબી, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *