બંગાળી ચટણી રેસીપી: હિન્દીમાં લોકપ્રિય બંગાળી કોળાની ચટણી અથવા લાલ કોળાની ચટણી રેસીપી જાણો

બંગાળી ચટણી રેસીપી: બડની ચાલ મુજબ, તમે તેને સારી રીતે બગાડી શકો છો. હા, ખોરાક સાથે ખાવામાં મજા નથી. આ ટેસ્ટી ટેસ્ટી લાલ રંગનો છે.

બુંદીને લાલ બનાવવાની સામગ્રી
-250 ગ્રામ કડુ
-100 ગ્રામ ખાંડ
-1 ચમચી તેલ
-4-5 રંગની કળીઓ
-1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર
-ગુશ્ચ ગરમ મસાલા
-1 લિન
-50 ગ્રામ ટિપ (સરકો)

બુંદીલાલ કાક્કીની તૈયારી કરવાની રીત
પ્રથમ વખત પરીક્ષણ કરવા માટે… હવે કુડ લો. આ પણ માં તાપમાન નિયંત્રિત કર્યા પછી સુધારાઈ હતી. હવે લાલ મરચું અને વાયરલથી સાંભળો. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, અહમદાબાદ પછી બગડ્યું હતું. હવે બોલતા તાપમાન બરાબર ચકાસી રહ્યા છે. તેણીએ ખવડાવ્યા પછી પીન કર્યું. તમારા પાક વિશે માહિતી અને ખાટા-મીઠી માહિતી આપવી.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *