મોંનો સ્વાદ ભૂખ જ નહીં વધે પણ કાચી કેરીની ફુદીનાની ચટણી પણ બનાવે છે, તેને બનાવવાની આ રીત છે.

જો મો ofા નો સ્વાદ ખરાબ હોય અથવા ખોરાક ખાવાની ઈચ્છા ઓછી થઈ જાય તો કાચી કેરી અને ફુદીનાની ચટણી બંને તમને મુશ્કેલીઓ દૂર કરવામાં મદદ કરી શકે છે. ઉનાળામાં આ ચટણી ખૂબ પસંદ આવે છે. તો પછી તમે શું રાહ જુઓ છો ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *