રસોડામાં …

ઉદાહરણ તરીકે, સ્વાદિષ્ટ બનવાનો સમય એકસરખો રહેશે, કિંગ કિંગની જેમ, તમે પણ તે જ કરશો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *