10 માં સોજીમાંથી તૈયાર અને તૈયાર મેં મેમ, પ્રેઝન્ટેશન બનાવ્યું. ️️️️️️️️️️️️️️️️️️

ફોર્મ્યુલા કામ કરવા માટે જરૂરી સમય માં વૈજ્ .ાનિક સમસ્યા હલ કરવા માટે તૈયાર છે ફોર્મ્યુલા- ઘટકો: – એક કપ સોજી – કપ ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *