ખિચડીમાં ઓછામાં ઓછું બે વખત ઝડપી ઝડપી ઝડપી ઝડપી ઝડપી ઝડપી ઝડપી ઝડપી ઝડપી ઝડપી ઝડપી ઝડપી ઝડપી ઝડપી ઝડપી ઝડપી ઝડપી ઝડપી ઝડપી ઝડપી ઝડપી ઝડપી ઝડપી ઝડપી ઝડપી ઝડપી ઝડપી ઝડપી ઝડપી ઝડપી ઝડપી ઝડપી ઝડપી ઝડપી ઝડપી ઝડપી ઝડપી ઝડપી ગતિ ઝડપી ઝડપી ઝડપી ઝડપી ઝડપી ઝડપી ઝડપી ઝડપી ઝડપી ઝડપી ઝડપી ઝડપી ઝડપી ઝડપી ઝડપી ઝડપી ઝડપી ઝડપી ઝડપી ઝડપી ઝડપી ઝડપી ઉત્પાદન

ખીચડીને દાળ-ભાત સાથે, દાળ-ભાત સાથે ખીચડી બનાવવી. તમે આગળ … વધુ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *