ગુણવત્તા,

કોઈપણ રોગ સંકટ સમયે આવી શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, COVID19 – કોલ્ડ અને બુખારીના પ્રકારો જાગૃત રહેવા માટે યોગ્ય છે. કોરોના …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *