ચીનના ખોટા ખોટા, ખોટા કોલ બોલ્યા પછી પણ મિત્રો સાથે સંપર્ક ન કરવો

જો રાતોરાત કાર્યક્ષમતા નબળી હોય તો એક પ્રેરણાદાયક, એક કપ ખાંડ વધુ સારી રીતે કાર્ય કરે છે. અજાણતાં નહીં થાય.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *