નિસર્ગોપચાર કોરોના ચેપને વધુ કેવી રીતે મદદ કરે છે?

ઉત્તર પ્રદેશ સહિત દેશભરમાં સ્પ્લિટ ઇન્ફેક્શનને લગાવવા માટે નિસર્ગોપચાર અને યોગ યોગદાન આપી શકે છે. ગુરુ રામ રાય યુનિવર્સિટી (દહેરાદૂન) ના યોગ વિભાગના પ્રમુખ અને દેવ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *