બાહ્ય વાતાવરણમાં ખતરનાક, જોખમી અને કેવી રીતે હોઈ શકે છે

અલાર્મ અપડેટ્સ માટે અવાજ કરી રહ્યો છે. જ્યારે તાપમાન ઝડપથી વધે છે ત્યારે તેઓ તીવ્ર બને છે. પરંતુ જો તમે એક વસ્તુ કરો છો, તો …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *