લોકો માટે ફૂગ કરતાં વધુ જોખમી છે? પાસેથી શીખો

COVID-19 ના કિસ્સામાં, ઉપચાર કરવામાં આવે ત્યારે ઉપચારના કિસ્સામાં જુઓ. દુષ્કર્મના કિસ્સામાં જ્યારે પણ ખોટી રીતે તપાસ કરવામાં આવે છે. આવા ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *