વારંવાર ખામી ઉભી થાય છે? આ 7-

સુઈ શકતો નથી, સૂઈ શકતો નથી. આંખમાં ચેપ છે. જો તમને આવું થાય, તો તમને કેવું લાગે, કેવું લાગશે …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *