70 ટકા કેસોમાં યુવકો ‘એક્યુટ મ્યોકાર્ડિટિસ’થી પીડિત છે, ડો. ટ્રેહાનના કારણો, લક્ષણો અને નિવારક પગલાં જાણો

પ્રખ્યાત કાર્ડિયોલોજિસ્ટ ડો. નરેશ ત્રિહને ભારતમાં કોરોનાના બીજા મોજાના પગલે ચેતવણીના સંકેતો અને સાવચેતી પગલાઓનો ઉલ્લેખ કર્યો છે જે કાર્ડિયોલોજિસ્ટ્સ માટે ધ્યાન આપવા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *