જો તમે કુટુંબ વધારવા માંગતા હો તો રાત્રે પડદાઓનો ઉપયોગ, સંશોધન સલાહ આપવામાં આવે છે

કુટુંબ ઉછેરવાનો પ્રયાસ કરતા પુરુષોએ ખૂબ કાળજી લેવી જોઈએ. પેરમિરિયલના એક નવા અધ્યયનમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે રાત્રે ટીવી જોવાની, મોબાઇલ પર રમતો રમવાની અથવા લેપટોપ પર મિત્રો સાથે ચેટ કરવાની ટેવ ધરાવતા પિતા….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *