આવી રેખાવાળા લોકો ખૂબ જ દ્વેષપૂર્ણ મનના હોય છે

હસ્તરેખાશાસ્ત્રમાં બુધ પર્વત ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ સ્થાન ધરાવે છે. બુધ પર્વત વ્યક્તિની પ્રગતિ સૂચવે છે. જો બુધ પર્વતની કોઈપણ લાઇન મંગળ પર હોય, તો આવી વ્યક્તિ સફળતા અને પ્રગતિનો પરાકાષ્ઠા છે….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *