આ પ્રકારના લોકો ડેલથી બધું કરવા માટે વપરાય છે

જ્યારે હાથમાં મંગળ પર્વતની elevંચાઇ સારા પરિણામો આપે છે, જ્યારે તેને દબાવવામાં આવે છે, ત્યારે વિપરીત પરિણામો પણ મળે છે. હસ્તરેખાશાસ્ત્ર મુજબ, જો મંગળનો પર્વત કોઈ વ્યક્તિના હાથમાં હોય તો….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *