આ લોકો સારી રીતે લખાયેલા અને શ્રીમંત છે

જો ડાઘને નુકસાન થાય છે તો કોઈપણ પ્રકારની ઇજા થઈ શકે છે. કૃપા કરીને જીવનમાં સંરક્ષણ અધિકારી. પર્વત અને પંક્તિના આધારે …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *