નકારાત્મક વાતાવરણ

પ્રતિક્રિયા આપવા માટે જ્યારે પણ વ્યક્તિ પ્રતિક્રિયા આપે છે ત્યારે ત્યાં પ્રતિક્રિયા હોય છે. આવી સ્થિતિમાં પોતાને જાળવવી મહત્વપૂર્ણ છે. સંકટ સમયે સ્વસ્થ અને આરોગ્યપ્રદ જીવનની પરિસ્થિતિઓ. આંતરિક રીતે, કેટલાક પગલાં લેવામાં આવ્યા છે જે નકારાત્મકને દૂર કરીને સોલર સિસ્ટમનો સંક્રમણ કરી શકે છે. ઘણા કેસોમાં.

આ સૂર્યદેવના જીવન સંતુલનના મુખ્ય સંકેતો છે. સૂર્ય ભગવાનને ચમકવાનો પ્રયત્ન કરો. ઘરના દરેક પ્રકાશમાં સૂર્યદેવના પ્રકાશનો પ્રારંભ અને સંચાલન કરો. સ્નાન કર્યા પછી સારી રીતે સુકા. રોજ ગાયત્રી મંત્રનો જાપ કરો. સમાન ખોરાક લો. રાત્રે જમવું. વાતચીત કરવામાં, તેની રોજિંદા પ્રવૃત્તિમાં રંગનો ઉપયોગ કરે છે. ઘરમાં નિયમિતતામાં વધારો થાય છે. ઘરે શુભ રહે ઇનડોર ઓઇલ ડાય માટે યોગ્ય રીતે તપાસો. તમે શશ પછી પણ પોસ્ટ કર્યું. ઘરે સનબેટ સૂર્યપ્રકાશ પછીના દિવસોમાં તેના તમામ રંગો દર્શાવે છે. ઘરના પ્રકાશ-ખૂણામાં … હિન્દીમાં

તે સંપૂર્ણ રીતે ખતમ થઈ ગયું છે. ક્ષેત્રને લગતા ક્ષેત્રના નિષ્ણાતો સાથે જોડાઓ.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *