ના, હાથમાં આ લાઇન આ કરતા પહેલા કંઇપણ વિચારતી નથી

હથેળીમાંની અન્ય રેખાઓની જેમ, હૃદયની રેખા પણ એક મહત્વપૂર્ણ સ્થાન ધરાવે છે. હસ્તરેખાશાસ્ત્રને પ્રેમ રેખા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. હૃદયની રેખા મગજ અને જીવનરેખાની ઉપર સ્થિત છે. તે તર્જની નીચે છે….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *