સ્વસ્થ રહેવું સારું, સ્વસ્થ રહેવું વધુ સારું છે

હીરા એક મોટું વજન છે. જો તમે હીરા ખરીદી શકતા નથી, તો જર્કાણ, અપલ, સિમ્મા, કુરુંગી, દટલા, કંસાલા અને ટાંકુરા જેવા રત્નો પણ રથ કરી રહ્યા છે. આ બધા પેટા રત્નો પણ સમાન છે….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *